Toernooireglement

Reglement voor het NHSB-veteranenkampioenschap Lentevariant (verder te noemen 'wedstrijdreglement').

Artikel 1
Dit wedstrijdreglement geldt voor het NHSB-Veteranenkampioenschap- Lentevariant, hierna te noemen Veteranenkampioenschap dat jaarlijks door Caïssa-Eenhoorn wordt georganiseerd.

Artikel 2
Aan de wedstrijden om het Veteranenkampioenschap kunnen spelers deelnemen die lid zijn van een bij de NHSB aangesloten vereniging en de leeftijd van 55 jaar (peildatum is de datum waarop de eerste ronde wordt gespeeld) hebben bereikt. Het staat de organisatie vrij om jongere spelers toe te laten, deze kunnen echter geen aanspraak maken op de titel veteranenkampioen en de overige rechten van de winnaars. Verder staat het de organisatie vrij spelers toe te laten die niet voldoen aan de eis van het lidmaatschap van een bij de NHSB aangesloten vereniging.

Artikel 3
Gespeeld wordt volgens de 'Regels voor het schaakspel, vastgesteld door de Wereldschaakbond (FIDE)', in de officiële Nederlandse bewerking, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, tenzij in dit reglement anders is bepaald.
In het speellokaal is een exemplaar van het FIDE-reglement, alsmede van dit wedstrijdreglement aanwezig.

Artikel 4
De leiding van de wedstrijden berust bij de door het organisatiecomité aangestelde wedstrijdleiding. Deze zorgt voor de handhaving van het wedstrijdreglement en bevordert een ordelijk en vlot verloop van de wedstrijden.

Artikel 5
De wedstrijden worden volgens Zwitsers systeem en de daarbij horende reglementen gespeeld. Daarbij worden de spelers ingedeeld in groepen (A, B, enz.) op basis van rating. Deze rating wordt zo mogelijk ontleend aan de laatste door de KNSB uitgegeven ratinglijst.
Het aantal groepen en de grootte daarvan wordt jaarlijks bepaald op grond van het aantal deelnemers en de beschikbare speelruimte. Bij een beperkt aantal deelnemers vindt indeling plaats op volgorde van aanmelding. Tevens wordt rekening gehouden met op grond van artikel 11 verworven rechten.
Aanmelding vindt plaats door overmaking van een door het organisatie vastgesteld inschrijfgeld, volgens een jaarlijks in de aankondiging van de wedstrijden bekend te maken procedure.

Artikel 6
Er worden negen ronden gespeeld. Het speeltempo is 1 uur en 30 minuten voor de hele partij, met een toevoeging van 30 seconden per zet vanaf zet 1.

Artikel 7 
Indeling van de ronden vindt plaats volgens het reglement Zwitsers op rating.
De wedstrijdleider is gerechtigd voor de 1e ronde een afwijkende indeling te maken.
In de eerste acht ronden is het mogelijk twee maal een bye op te nemen, waarvoor een half punt zal worden toegekend. Een volgende bye of een bye in de laatste ronde levert geen punten op.
Wie een bye wenst, kan dat aangeven op het bye-formulier, dat in de speelzaal aanwezig is. Je kunt het ook telefonisch melden bij de wedstrijdleiding; dit dient uiterlijk op de woensdagochtend vóór 10.30 uur, voorafgaand aan de betreffende wedstrijdronde, te gebeuren.

Uiterlijk vrijdagavond voorafgaand aan de betreffende ronde zal er een voorlopige indeling staan op de website www.veteranenschaaktoernooi.nl

De definitieve indeling wordt door de wedstrijdleiding vastgesteld op de betreffende speeldag en zal uiterlijk om 11.15 uur op de website staan.

Met alle spelers, die in de voorlopige indeling een paring bye hadden, zal op woensdagochtend tussen 10.45 uur en 11.00 uur telefonisch contact worden opgenomen of deze bye gehandhaafd blijft. Heb je die woensdag om 11.00 uur nog niets gehoord, neem dan voor alle zekerheid zelf contact op met de wedstrijdleiding.

Ook met spelers, die alsnog door wijziging een bye hebben ontvangen, zal de woensdagochtend voor 11.00 uur contact worden opgenomen, Als compensatie voor een paring bye krijgt hij/zij (volgens het Zwitsers systeem) een vol punt toegekend.

De overige spelers mogen er, voor zover ze niet hebben afgezegd, van uitgaan, dat ze wel spelen. In de speelzaal zal altijd een overzicht hangen van de definitieve indeling.

Het zonder afmelding wegblijven van een ingedeelde speler kan worden bestraft met uitsluiting van het lopende toernooi.

Artikel 8
Een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het vastgestelde tijdstip aan het bord verschijnt.

Artikel 9
In de speelzaal mag niet gerookt worden. Verder kunnen jaarlijks in de aankondiging van de wedstrijden "huisregels" worden gesteld inzake het gedrag van de deelnemers (bijv. het nuttigen van consumpties). Overtreding van deze regels kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Artikel 10
De eindrangschikking in een groep wordt bepaald door:
1. De behaalde wedstrijdpunten;
2. Bij gelijk eindigen op de eerste plaats: het onderlinge resultaat, als dat een beslissing mogelijk maakt. Dit criterium geldt ook indien mogelijk na lid 3 van dit artikel.
3. De behaalde weerstandspunten en eventueel Sonnenborn Berger punten
4. Loting.

Artikel 11
De winnaar van de hoogste groep verwerft de titel 'Lenteveteranenkampioen van de NHSB'.
Waaruit de prijzen bestaan wordt jaarlijks in de aankondiging van de wedstrijden vermeld. Wanneer er sprake is van geldprijzen dan worden deze bij een gelijk aantal wedstrijdpunten gedeeld.
De kampioen heeft het recht zijn titel volgend jaar te verdedigen, mits tijdig aangemeld. De nummers 1 en 2 van de groepen B en lager verwerven het recht om volgend jaar een groep hoger te spelen.

Artikel 12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Een protest tegen een beslissing van de wedstrijdleiding kan  mits ingediend of aangekondigd vóór de prijsuitreiking  worden voorgelegd aan de scheidsrechterscommissie van de NHSB